Tokyo Alumni Dinner: Who's Coming?

Updated: Oct. 13, 2014 


Guenther, Klaus '67
Hatanaka, Mariana '14
Hughes, Tim '10
Ikeda, Tsuyoshi '08
Iseki, Katsumori '10
Ishiara, Tomoki '08
Joo, Minjong '14
Kanamaru, Ayako '13
Kandell, Karyn '82
Kasuya, Hiroshi '11
Khan, Amjad Ali '82
Kimpara, Kyoko '87
Momoi, Kyosuke '13
Nomura, Daigo '13
Okada, Hirotaka '08
Polak, Peter '84
Rabb, Maurice '08
Shimomura, Mihoko '11
Tada, Taeko Mizuno '87
Taniguchi, Yasuhei '63
Tsuji, Yuichiro '05
Yamazaki, Rika '11